Tuesday, June 11, 2013

BINEBI DrIURAD!! TEL:555-000-350


sastumros tipis binebi dRiuri gaqiravebiT.qalaqis centralur ubnebSi.saburtaloze,marjaniSvilze... binebi aris komfortuli da yvelanairad uzrunvelyofili.binebSi aris:TeTreuli,pirsaxocebi,aveji,teqnika interneti da yvela saWiro piroba rom tavi igrdznot komfortulad.

Sunday, April 7, 2013

bina dRiurad.tel:555-000-350

binebi dRiurad!!! tel:555-000-350.   es aris:sasTumros tipis binebi.izolirebuli,korpusis,keTilmowyobili binebi.binebSi aris:komforti,aveji,teqnika,sufTa TeTreuli,televizori,interneti,abazana saSxape,cxeli wyaliT,pirsaxocebiT.idealuri sisufTaviT,sruli komfortiT,